ISTORIJAT

OTVORENI KLUB je sa starim nazivom „Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine“ počeo sa radom u oktobru 1996. godine realilzujući svoj prvi veliki projekat namenjen deci Jugoslavije, projekat Otvorenog kluba, koji je trajao pet godina i dao pečat daljem radu organizacije. Preko 10.000 dece i mladih je bilo obuhvaćeno programima ove organizacije, čiji je cilj bio razvijanje neformalnih oblika edukacije i pružanje psiho-socijalne podrške deci radi njihovog lakšeg odrastanja u zemlji sa nepovoljnim ekonomsko-političkim uslovima za socijalizaciju mladih. Prateći potrebe zajednice, Otvoreni klub realizuje još niz drugih programa usmerenih na promenu svesti gradjana o demokratskim vrednostima i osnaživanju mladih za participaciju u društvenim i političkim procesima. Uz podršku članova Otvorenog kluba, inicirano je osnivanje nekoliko nevladinih organizaicja u Nišu koje još uvek uspešno rade na ostvarivanju demokratskih ciljeva.

Početkom 2011. godine Otvoreni klub menja naziv u „Društvo za razvoj dece i mladih – OTVORENI KLUB“ ili skraćeno: OTVORENI KLUB.

Otvoreni klub je i dalje prepoznatljiv po programima za osnaživanje mladih i razvoj vrednosti civilnog društva.


MISIJA I CILJEVI

Misija: Stvaranje jednakih mogućnosti za razvoj dece i mladih, afirmacijom demokratskih vrednosti i osnaživanjem mladih za aktivno i odgovorno učešće u zajednici.

Ciljevi:

 • Osnaživanje dece i mladih edukacijom i razvojem socijalnih veština
 • Osnaživanje dece i mladih edukacijom i razvojem socijalnih veština
 • Pružanje psiho-socijalne podrške ugroženim grupama dece
 • Zagovaranje za ostvarivanje ljudskih/dečijih prava i njihova promocija
 • Promocija interkulturalnosti, rodne ravnopravnosti i tolerancije
 • Unapredjenje demokratskih procesa na lokalnom i nacionalnom nivou i jačanje uloge mladih u procesima donošenja odluka
 • Podrška omladinskim inicijativama jačanjem kapaciteta mladih
 • Istraživanje i objavljivanje dokumenata i publikacija koje se tiču mladih
 • Podrška razvoju civilnog društva umrežavanjem, zagovaranjem i podizanjem svesti gradjana o njihovom učešću u odlučivanju
 • Podizanje svesti mladih o zaštiti životne sredine i kulturne baštine
 • Razvijanje kanala komunikacije sa vladinim telima, lokalnim samoupravama i institucijama
 • Uspostavljanje i negovanje saradnje sa biznisom
 • Promocija i razvijanje volonterizma na svim nivoima u regionu
 • Podrška procesima evropskih integracija razvojem svesti gradjana o vrednostima EU
 • Uspostavljanje i razvijanje medjunarodne saradnje, samostalno i kroz programe EU

Ciljne grupe: deca i mladi, od 5 do 30 godina, iz cele Republike Srbije, članovi omladinskih organizacija, vaspitači i nastavnici, roditelji i građani.


STRUKTURA I RESURSI

Organizacionu strukturu čine Direktor organizacije, Skupština, Upravni odbor (sastavljen od 5 članova) i timovi za edukaciju, psihosocijalnu podršku i zagovaranje.

Ljudski resursi obuhvataju:

6 zaposlenih, 10 – 20 angažovanih stručnjaka na projektima i prosečno 40 volontera.

Direktorka organizacije:
Olgica Beba Bajić

Menadžer/koordinator programa:
Jovana Čanji Aranđelović

Asistenti/koordinatori projekata/saradnici:
Jovan Marinković

Finansijski administratori:
Nikola Bajić

Tehnički resursi obuhvataju kancelariju sa prostorijama za edukaciju, na adresi Trg Učitelj Tase 2, Niš, Kancelarija je dobro opremljena nameštajem i tehnikom.