I roditelji se pitaju

O projektu

Projekat „Koalicija za monitoring inkluzivnog obrazovanja“ usmeren je ka promociji i zaštiti prava deteta na obrazovanje formiranjem koalicije organiyacija civilnog društva uspostavljanjem boljih procedura za otkrivanje slučajeva diskriminacije i drugih oblika kršenja prava deteta. Koalicija, koju čine Društvo za razvoj dece i mldih – Otvoreni klub iz Niša, Užički centar za prava deteta iz Užica, Udruženje građana Roditelj iz Zemun i Nexus iz Vranja, ima za cilj uspostavljanje inovativog mehanizma koji će poslužiti prepoznavanju diskriminatornog ponašanja usmerenog ka deci iz marginalizovanih grupa što će doprineti redefinisanju indikatora i instrumenata Nacionalnog okvira za monitoring inkluzivnog obrazovanja. Projekat će doprineti promociji prava dece na obrazovanje ali i sprečavanju kršenj ovih prava formiranjem koalicije koju će činiti pomenute organizacije. Jedan od zadataka ove koalicije jeste razvijanje i primena procedura i mehanizama za otkrivanje kršenja prava deteta kao i kreiranje seta preporuka za redefinisanje postojećih indikatora i instrumenata za monitoring inkluzivnog obrazovanja.

U okviru projekta predviđeno je održavanje treninga na kome će biti kreirani metodloški isntrumenti koji će se koristiti u toku projekta sa ciljem prepoznavanja i procesuiranja slučajeva kršenja prava na obraozovanje koji se najčešće manifestuju kroz diskriminatorno ponšanje usmereno ka deci iz marginalizovanih grupa. U okviru projekta realizovaće se fokus grupe sa po 15 roditelja iz Niša, Beograda, Užica i Vranja kako bi se roditelji dece iz marginalizovanih grupa upoznali sa svojim pravima i procedurama koje mogu preduzeti ukoliko dođe do ugrožavanja prave dece na obrazovanje ali i utvrdili konkretni slučajevi diskriminacije koje će bii prosleđeni nadležnim telima i instiucijama.

Projekta predatvalja priliku za povezivanje organizacija civilnog društva, roditelja i nadležnih tela u promociji dečjih prava na obrazovanja ali i povećanja svesti o postojanju diskriminacije dece iz maraginalizovanih grupa. Projekat traje do oktobra 2014.godine.

Sva prava zadrzava Otvoreni klub