Otvoreni klub

Društvo za razvoj dece i mladih

Ciljna grupa

Zagovaranje za donošenje LPA za decu u opštinama jugoistične Srbije

01.09.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Odrasli, Projekti, Regionalni, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš, Aleksinac, Ražanj, Sokobanja, Boljevac, Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Merošina i Kuršumlija
Ciljna grupa: Lokalne samouprave, institucije i organizacije koje se bave decom, deca i mladi, gradjani
Aktivnosti: Informativni sastanci, trening za decu, lokalne akcije dece, TV emisija, kampanje i završni sastanak predstavnika učesnika
Broj korisnika: 2000
Period: 2007-2008. god.
Donator: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)


Spojeni igrom i stvaralaštvom

01.08.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, rekreativne aktivnosti, individualni rad sa decom, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 dece i mladih i 40 mladih iz Doma i Otvorenog kluba
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom


Karavan mladih

01.07.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš (Srbija), Vidin, Montana, Pernik i Ćustendil (Bugarska)
Ciljna grupa: mladi iz Srbije i Bugarske
Aktivnosti: Radionice liderstva, časovi bugarskog jezika, osnivanje Centra, priprema i izvodjenje performansa u gradovima Bugarske, okrugli stolovi sa mladima iz Bugarske i završni sastanak mladih u Nišu
Broj korisnika: 200 mladih iz obe zemlje
Period: 2007-2008. god.
Donator: EU preko Delegacije Evropske Komisije u RS, u okviru Susedskog programa Bugarska Srbija


Kontakt organizacija civilnog društva – KOCD za decu

01.06.2007.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Organizacije civilnog društva koje se bave decom, Vlada, ministarstva i tela u delu programa za decu, institucije i lokalne samouprave
Aktivnosti: Uspostavljanje kanala komunikacije izmedju Vlade i vladinih institucija i civilnog sektora, izrada direktorijuma NVO koje implementiraju programe za decu, uticaj na državnu politiku za smanjenje siromaštva dece, regionalni i sektorski konsultativni sastanci, razmena informacija, itd.
Broj korisnika: 55 NVO
Period: 2007-2009. god.
Donator: Odeljenje za medjunarodni razvoj Ujedninjenog Kraljevstva koje finansira program Vlade RS da nadzire i koordinira implementaciju SSS, preko Tima potpredsednika Vlade za implementaciju SSS


Da bude vidljivo, da bude bolje

01.05.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Niš
Ciljna grupa: Deca i mladi sa smetnjama u razvoju iz Doma učenika srednjih škola
Aktivnosti: Radionice, posete i izleti, izložba, tribine za vaspitače
Broj korisnika: 36 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije


Evropa bez granica

01.04.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Međunarodni, Mladi, Projekti
Lokacija: Niš i jugoistočna Srbija, Vidin (Bugarska), Šentjur i Ljubljana (Slovenija)
Ciljna grupa: Mladi iz Srbije, Bugarske i Slovenije
Aktivnosti: Radionice, okrugli stolovi, kampanje, posete, izrada zajedničkog projekta za evropske fondove za mlade
Broj korisnika: 40 mladih
Period: 2007-2008. god.
Donator: Fond za otvoreno društvo, program Istok Istok


Bolje razumevanje različitosti

01.03.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Lokalni, Mladi, Odrasli, Projekti, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Boljevac i Svrljig
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za nastavnike o interkulturalnosti i rodnoj ravnopravnosti, radionice za učenike u školama, lokalne akcije mladih, kampanje, film, štampanje brošure i završna konferencija učesnika
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Kanadska agencija za medjunarodni razvoj CIDA


Pravo do ljudskih prava

01.02.2007.    Edukacija i razvoj socijalnih veština, Mladi, Projekti, Razvoj civilnog društva, Regionalni
Lokacija: Niš, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig, Bela Palanka i Prokuplje
Ciljna grupa: Učenici 10 srednjih škola
Aktivnosti: Trening za učenike o ljudskim pravima, tribine, lokalne akcije mladih, kampanje, konferencija i završni performans
Broj korisnika: 2000 učenika
Period: 2007-2008. god.
Donator: Delegacija Evropske Komisije, EIDHR


Obrazovni i rekreativni program za izbeglu, raseljenu i romsku decu u Srbiji

01.01.2007.    Deca, Edukacija i razvoj socijalnih veština, Nacionalni, Projekti, Zagovaranje i socijalna inkluzija
Lokacija: Republika Srbija
Ciljna grupa: Deca i mladi iz izbegličkih centara, romska deca raseljenih sa Kosova
Aktivnosti: Obrazovne i rekreativne radionice za izbeglu i raseljenu decu i mlade u kolektivnim izbegličkim centrima, obrazovni program za pripremu romske dece pred polazak u školu, rekreativne aktivnosti: izleti, putovanja, kulturno-zabavni programi, itd.
Broj korisnika: 200 učesnika godišnje
Period: 2007. – nastavlja se
Donator: UNHCR


Razvoj trećeg sektora – korak u budućnost

01.05.2006.    Nacionalni, Odrasli, Projekti, Razvoj civilnog društva
Lokacija: Jugoistočna Srbija, Vojvodina i Sandžak
Ciljna grupa: Republički poslanici, predstavnici lokalne vlasti, NVO, građani
Aktivnosti: Sastanci sa poslanicima i članovima nevladinih organizacija, lokalne vlasti i preduzetnika, diskusije o pravnim i finansijskim okvirima za razvoj trećeg sektora, TV emisije, kampanje i završna konferencija.
Broj korisnika: 350 učesnika
Period: 2006-2007. god.
Donator: EU preko Evropske Agencije za Rekonstrukciju, u okviru programa Fonda za razvoj civilnog sektora